ALGEMENE VOORWAARDEN

Banken Champignons BV gevestigd te Bijsterhuizen 3130, NL-6604 LV, Wijchen, alsmede haar
rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde (zuster)ondernemingen (waaronder Banken Polska SP. z o.o., Cisowa 4, PL-64-320 Buk), hierna te noemen ‘Banken
Champignons’, heeft de navolgende Algemene Verkoop- en Inkoopvoorwaarden vastgesteld:
VERKOOP
Artikel 1 Definities
1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Banken Champignons een overeenkomst aangaat,
dan wel aan wie Banken Champignons een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Banken Champignons en Wederpartij tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Banken Champignons
verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde
opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle
(rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Banken Champignons en haar Wederpartij ter zake.
2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-,
raam- en aanverwante overeenkomsten.
3. Wederpartij staat Banken Champignons toe voor de uitvoering van het bepaalde in de
Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Banken Champignons.
De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader
van de uitvoering van op Banken Champignons rustende verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden
binden Banken Champignons enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Banken Champignons en Wederpartij zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts
betrekking op de betreffende Overeenkomst.
5. Indien en voor zover Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten
van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene
Verkoopvoorwaarden van Banken Champignons, teneinde deze algemene voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de
onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Banken
Champignons deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft
aanvaard.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een
2
gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
Artikel 3 Aanbod en prijzen
1. Alle door Banken Champignons gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn
gekomen in de plaats van vestiging van Banken Champignons, te weten Wijchen, zowel voor wat
betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in
euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle
genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
3. Ieder door Banken Champignons gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.
4. Banken Champignons behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te
weigeren.
5. Banken Champignons is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen
tegen een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
Artikel 4 Overeenkomst
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (Wederpartij) wordt
aanvaard, heeft Banken Champignons het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
2. Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de
Overeenkomst ontvangen van Banken Champignons. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan
uit de factuur en/of opdrachtbon.
3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken
dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover
deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan
bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.
Artikel 5 Annuleren Overeenkomst
1. Annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitsluitend mogelijk indien zulks
schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de Overeenkomst. Met inachtneming van
het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte
voorbereidingskosten door Banken Champignons aan de Wederpartij in rekening worden
gebracht.
2. Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 24 uur die zijn gelegen voor het
overeengekomen tijdstip van levering, is de Wederpartij naast de voorbereidingskosten, een
schadevergoeding verschuldigd welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs.
Vindt annulering plaats later dan 12 uur voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van
levering, dan is de Wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
3
3. In geval van annulering is de Wederpartij, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de
kosten die Banken Champignons uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde –
Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Banken Champignons te vergoeden.
Artikel 6 Levering
1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de
Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
3. De door Banken Champignons geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht,
alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat
partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.
Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
4. Levering vindt plaats bij klant, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het
moment van levering is het moment waarop de zaken bij de klant worden afgeleverd.
5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Banken Champignons de door haar te leveren zaken ten
behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de
aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
6. Banken Champignons is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen.
7. Indien de Wederpartij aan Banken Champignons nog enige betalingsverplichting heeft, in het
bijzonder indien facturen van Banken Champignons door Wederpartij nog geheel of gedeeltelijk
onbetaald zijn gebleven, is Banken Champignons gerechtigd de leveringsverplichtingen op te
schorten totdat de Wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 7 Aanvaarding en reclame
1. Wederpartij dient direct na levering door Banken Champignons van de overeengekomen zaken
deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn
van de chauffeur. Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoet aan het bepaalde in
de Overeenkomst, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake
overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor
een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door
de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de
Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te accepteren, zulks tegen
evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.
4
2. Indien levering van de zaken geschiedt magazijn af, dan dient de Wederpartij de geleverde zaken
in de verkoopruimte van Banken Champignons te controleren.
3. Eventuele tekortkomingen en bezwaren die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1
van dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 8 uur na
aflevering – daarvan schriftelijk aan Banken Champignons te worden gemeld. Indien Banken
Champignons niet terstond na levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen
geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering
schriftelijk te worden gemeld aan Banken Champignons, opdat Banken Champignons in staat
wordt gesteld ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Wederpartij
dient Banken Champignons in staat te stellen de klacht van de Wederpartij op juistheid te
controleren. Indien Banken Champignons niet binnen acht uur na levering een schriftelijke klacht
van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft te gelden dat de tekortkoming en/of het gebrek tijd tijde
van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand
aangenomen dat deze tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Banken Champignons
geleverde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de
Wederpartij nooit en te nimmer aan Banken Champignons tegenwerpen dat hij de geleverde
zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
6. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het
behoud van de zaken zorg te dragen.
Artikel 8 Betalingen
1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking
hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 30 dagen
na factuurdatum, tenzij van deze regeling is afgeweken.
2. Verrekening door de Wederpartij van de door Banken Champignons gefactureerde bedragen met
een door haar (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de
Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij
Banken Champignons de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is
vastgesteld.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1%
per maand, onverminderd de overige rechten van Banken Champignons zoals het recht op
vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij – zonder voorafgaande
ingebrekestelling – over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voor
zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is
verschuldigd, is zij aan Banken Champignons de wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de Wederpartij ook nadat zij door Banken Champignons in gebreke is gesteld nalatig blijft
5
om de openstaande bedragen aan Banken Champignons te voldoen, is zij naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de
verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
6. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het
langst openstaan. Dat is niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Door Banken Champignons geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het
moment van volledige betaling van alle vorderingen van Banken Champignons op de Wederpartij
uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door Banken Champignons geleverde
zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen,
indien doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van Wederpartij.
3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij Banken Champignons
gegronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem
rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is Banken Champignons gerechtigd door haar
geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij
de Wederpartij dan wel de derde die de zaken voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel
terug te doen halen. Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens
Banken Champignons.
4. Indien derden enig recht op de door Banken Champignons onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij Banken Champignons
hiervan per ommegaande van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te
wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Wederpartij
dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt
dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
5. Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Banken Champignons wenst te
treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde
zaken.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico
1. Indien Wederpartij door Banken Champignons geleverde zaken onder zich heeft welke in
eigendom toebehoren aan Banken Champignons (inclusief emballage) en/of vallen onder het
eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is
Wederpartij vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave
6
van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken,
aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom
toebehoren aan Banken Champignons (inclusief emballage) en/of vallen onder het
eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden –
voor schade door Banken Champignons geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het
tenietgaan van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment
waarop Banken Champignons de zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze
zaken dan wel het moment van de overgang van de eigendom van deze zaken.
3. Indien Banken Champignons als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden
gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de
Wederpartij aansprakelijk voor de door Banken Champignons geleden schade.
4. Wederpartij zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich
heeft welke in eigendom aan Banken Champignons toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen
onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door Banken
Champignons aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan Banken Champignons.
Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de
politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is
aangericht. Wederpartij dient Banken Champignons een kopie van deze aangifte te verstrekken.
5. Indien Banken Champignons zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom
toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Banken Champignons voor alle claims
van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken
welke Banken Champignons aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door
Banken Champignons aan de Wederpartij geleverde zaken.
6. Indien de Wederpartij, dan wel een derde aan wie de Wederpartij de door Banken Champignons
geleverde zaken heeft doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan
Banken Champignons slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee
gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Banken Champignons aansprakelijk is
voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) Banken Champignons is geraadpleegd
en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de
Wederpartij zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en
heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
7. Indien Banken Champignons aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van
Banken Champignons beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Banken Champignons wordt uitbetaald, vermeerderd
met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt,
met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 10.000.
7
Artikel 11 Overmacht
1. In geval van overmacht is Banken Champignons gerechtigd hetzij de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat
de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Banken Champignons)
aanhangig kan maken.
2. Als overmacht aan de zijde van Banken Champignons wordt – onder meer – aangemerkt:
– stakingen zijdens de werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– ziekte van werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Banken
Champignons is gebonden;
– niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
– ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
– (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Banken Champignons;
– diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Banken Champignons beletten de
Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Banken
Champignons komen.
3. Indien Banken Champignons bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Wederpartij is
alsdan gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder
oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de
hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten zoveel producten minder beschikbaar zijn,
waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties dan bij het sluiten van
de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, dan heeft Banken Champignons het recht
de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit
aldus verminderde quantum, voldoet Banken Champignons geheel aan haar
leveringsverplichtingen. Banken Champignons is alsdan niet gehouden tot het leveren van
vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Artikel 12 Verzuim en ontbinding
1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit de met Banken Champignons gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien,
waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Banken
Champignons gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst
8
en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder
dat Banken Champignons tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Banken
Champignons verder toekomende rechten.
2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Banken Champignons verschuldigd de wettelijke
(handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Banken Champignons redelijkerwijs
heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het
verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2
BW.
3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van
rechtswege ontbonden zijn, tenzij Banken Champignons de Wederpartij binnen een redelijke
termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in
welk geval Banken Champignons zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de
betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld,
onverminderd de Banken Champignons verder toekomende rechten.
4. Banken Champignons heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens
Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Banken
Champignons gemaakte en nog te maken kosten aan Banken Champignons vergoeden.
5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Banken Champignons op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is Wederpartij gehouden tot
onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
6. Wederpartij dient Banken Champignons onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Banken Champignons toebehoren en
welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Banken Champignons
hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de
Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Banken Champignons.
Artikel 13 Emballage
1. Banken Champignons maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage.
Tot emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien Banken Champignons
ter zake statiegeld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de
op het moment van teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde
valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering
geldende koers) met een maximale prijs, waarvoor de emballage destijds ook is geleverd en
gefactureerd. Voor het in ontvangst nemen van retourgeleverde emballage zal eventueel een
vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform de ter zake geldende regeling.
Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.
2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij –
zonder verdere handelingen zijdens Banken Champignons geschikt is voor gebruik ten behoeve
9
van verse eetbare tuinbouwproducten.
3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van Banken
Champignons dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor
transport gereed staat.
4. Niet door Banken Champignons geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor
zover Banken Champignons de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en
de emballage in goede staat verkeert.
Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. Banken Champignons behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
(merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door Banken Champignons geleverde
producten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde.
Wederpartij vrijwaart Banken Champignons voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van
een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp
van de door Banken Champignons geleverde zaken, en die plaats vinden nadat Banken
Champignons de zaken aan Wederpartij heeft geleverd.
Artikel 15 Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen Banken Champignons en Wederpartij wordt beheerst door
Nederlands recht.
Artikel 16 Geschillen
1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze
Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze
Algemene Verkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement alwaar Banken Champignons is gevestigd, met dien verstande dat deze
forumkeuze het recht van Banken Champignons om een geschil te beslechten via arbitrage of
bindend advies, onverlet laat.
2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de
beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.
INKOOP
Artikel 17 Definities
1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Banken Champignons een overeenkomst aangaat,
dan wel iedere (rechts)persoon die Banken Champignons een aanbieding en/of offerte doet, en
behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Banken Champignons en Wederpartij tot stand
komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter
10
voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Artikel 18 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Wederpartij verstrekte
offertes, gedane aanbiedingen, alsmede alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten, alsmede
door de Wederpartij geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden
van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Banken Champignons en haar
Wederpartij ter zake.
2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten inkoop-, raam-, consignatie- en
aanverwante overeenkomsten.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden
binden Banken Champignons enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Banken Champignons en Wederpartij zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts
betrekking op de betreffende Overeenkomst.
4. Indien en voor zover Wederpartij bij het uitbrengen van een offerte of aanbod, dan wel bij het
sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene
Inkoopvoorwaarden van Banken Champignons, teneinde deze algemene voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de
onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Banken
Champignons deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft
aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een
gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
Artikel 19 Aanbod en prijzen
1. Alle door Banken Champignons, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen, bestellingen
c.q. aanbiedingen, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Banken Champignons het door de Wederpartij gedane
aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
3. Alle door Banken Champignons gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn
gekomen in de plaats van vestiging van Banken Champignons, te weten Wijchen, zowel voor wat
betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
4. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in
euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Een overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet worden verhoogd, ook niet indien de
Wederpartij wordt geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij Banken Champignons
uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging akkoord gaat.
6. Banken Champignons kan van de Wederpartij vereisen dat hij een gedaan aanbod gestand doet.
11
Artikel 20 Overeenkomst
1. Banken Champignons dient een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke
vastlegging van de Overeenkomst van de Wederpartij te ontvangen. Deze schriftelijke
vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. Indien de Wederpartij Banken
Champignons geen schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst heeft doen toekomen, kan
Banken Champignons niet tot nakoming worden gehouden.
2. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende
afspraken dan wel wijzigingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend
zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de
schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.
Artikel 21 Levering
1. De overeengekomen levertijd is een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Vertraging in de aflevering leidt ertoe dat de Wederpartij direct – en zonder voorafgaande
ingebrekestelling – in gebreke is. Indien de Wederpartij in gebreke is, is Banken Champignons
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
3. Indien de Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat de levertijd waartoe hij zich heeft
verbonden, door hem niet kan worden nagekomen, dient hij Banken Champignons hier onverwijld
van op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. Indien de Wederpartij nalaat Banken
Champignons tijdig op de hoogte te stellen, dan wel nalaat een reden op te geven, kan een
beroep op niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet worden gehonoreerd. Ook niet
indien er sprake zou zijn van een overmacht-situatie.
4. Banken Champignons is in geval van niet-tijdige levering van een deel van het overeengekomen,
gerechtigd het reeds geleverde deel voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren.
5. In geval van niet-tijdige levering kan Banken Champignons naast schadevergoeding aanspraak
maken op vergoeding van de extra kosten die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter
redelijke vervanging van de door de Wederpartij niet geleverde zaken.
6. Levering vindt plaats franco-huis Banken Champignons, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders
zijn overeengekomen. Aldus vindt levering plaats op het moment dat de Wederpartij de zaken
levert bij Banken Champignons.
7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij de door hem te leveren zaken ten
behoeve van Banken Champignons zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de
aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.
Artikel 22 Aanvaarding en reclame
1. De door de Wederpartij te leveren zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen,
specificaties, wettelijke bepalingen en andere overheidseisen, alsmede alle overige eisen die
Banken Champignons aan deze zaken mag stellen, zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit.
2. Banken Champignons heeft na levering van de zaken door de Wederpartij, het recht deze zaken
12
te laten keuren alvorens tot akkoord bevinding over te gaan.
3. Indien Banken Champignons de door de Wederpartij geleverde zaken niet goedkeurt, dan dient
zij de Wederpartij onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk daarvan op de
hoogte te stellen. Daarbij dient Banken Champignons aan te geven van welke keuzemogelijkheid
zij gebruik wenst te maken:
a. retournering van de geleverde zaken op kosten van de Wederpartij alsmede deugdelijke
nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;
b. ontbinding conform het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden;
c. gedeeltelijke ontbinding/gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;
d. prijsvermindering, met dien verstande dat de Wederpartij niet eenzijdig kan bepalen welke
prijsvermindering recht doet aan de geconstateerde gebreken. Partijen dienen ter zake
overeenstemming te hebben.
Artikel 23 Betaling
1. Banken Champignons zal de factuur binnen 45 dagen na ontvangst voldoen, mits zij de door de
Wederpartij geleverde zaken volledig akkoord heeft bevonden.
2. Aan betaling van de factuur kan de Wederpartij geen rechten ontlenen; betaling ontslaat de
Wederpartij niet van enige garantie- en/of schadevergoedingsverplichting.
3. Banken Champignons is gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen
vorderingen op de Wederpartij.
Artikel 24 Eigendom
1. De eigendom van de door de Wederpartij te leveren zaken, alsmede het risico van deze zaken
zal eerst overgaan op het moment van de levering.
2. Indien op de door de Wederpartij te leveren zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van
de Wederpartij rusten, dan dient de Wederpartij Banken Champignons hiervan onverwijld in
kennis te stellen.
3. Het staat Banken Champignons vrij de door de Wederpartij geleverde zaken te allen tijde door te
verkopen en/of te leveren aan derden.
Artikel 25 Aansprakelijkheid en risico
1. De door de Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken komen tot het moment van de levering
franco-huis Banken Champignons voor rekening en risico van de Wederpartij.
2. Indien de Wederpartij zaken aan Banken Champignons heeft geleverd die in eigendom
toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Banken Champignons voor alle claims
van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken
welke de Wederpartij aan Banken Champignons heeft geleverd, alsmede schade aan deze zaken
zelf.
3. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Banken Champignons lijdt als gevolg van
recallacties bij Banken Champignons zelf dan wel derden.
13
4. Wederpartij vrijwaart Banken Champignons voor claims ter zake recallacties die een derde – aan
wie Banken Champignons de door de Wederpartij geleverde zaken heeft doorgeleverd – heeft
uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren.
5. Indien Banken Champignons schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid van niet gewenste
residuen of overschrijding van normen, MRL’s, (bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de
door de Wederpartij geleverde zaken, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze door Banken
Champignons geleden schade. Daarvan is – onder meer – sprake indien Banken Champignons
ter zake van overheidswege een boete wordt opgelegd dan wel derden ter zake een claim
richting Banken Champignons instellen.
6. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Banken Champignons lijdt als gevolg van niettijdige
levering door de Wederpartij van de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven
van levering van de overeengekomen zaken.
7. Indien Banken Champignons aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van
Banken Champignons beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Banken Champignons wordt uitbetaald, vermeerderd
met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de
Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad
EUR 10.000.
Artikel 26 Verzuim en ontbinding
1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit de met Banken Champignons gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is
de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Banken Champignons gerechtigd
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee
samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Banken
Champignons tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Banken
Champignons verder toekomende rechten.
2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Banken Champignons verschuldigd de wettelijke
(handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Banken Champignons redelijkerwijs
heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het
verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid
2 BW.
3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of
liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van
rechtswege ontbonden zijn, tenzij Banken Champignons de Wederpartij binnen een redelijke
termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in
welk geval Banken Champignons zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de
betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat voldoende zeker is gesteld dat de
14
Wederpartij zijn verplichtingen zal nakomen, onverminderd de Banken Champignons verder
toekomende rechten.
4. Banken Champignons heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens
Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Banken
Champignons gemaakte en nog te maken kosten aan Banken Champignons vergoeden.
5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
Banken Champignons op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Wederpartij dient Banken Champignons onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op
roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Banken Champignons toebehoren en
welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft.
7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Banken
Champignons hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld
de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Banken
Champignons.
Artikel 27 Overmacht
1. In geval van overmacht is Banken Champignons gerechtigd hetzij de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat
de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Banken Champignons)
aanhangig kan maken.
2. Als overmacht aan de zijde van Banken Champignons wordt – onder meer – aangemerkt:
– stakingen zijdens de werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– ziekte van werknemers van Banken Champignons dan wel door haar – ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;
– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Banken
Champignons is gebonden;
– niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
– ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
– diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Banken Champignons beletten de
Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Banken
Champignons komen.
3. Indien de Wederpartij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, dan zal Banken Champignons de met de door de Wederpartij verrichte prestaties
corresponderende bedragen pro rata voldoen.
Artikel 28 Toepasselijk recht
2. De rechtsverhouding tussen Banken Champignons en Wederpartij wordt beheerst door
15
Nederlands recht.
Artikel 29 Geschillen
1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze
Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze
Algemene Inkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in
het arrondissement alwaar Banken Champignons is gevestigd, met dien verstande dat deze
forumkeuze het recht van Banken Champignons om een geschil te beslechten via arbitrage of
bindend advies, onverlet laat.
2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de
beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

 

Excellence in Mushrooms